Onderstaande mail is vanuit de projectgroep fietsruggengraat gemaild naar de deelnemers van de inspraakavond.

 

Beste heer/mevrouw,

In het najaar hebben wij u op een inloopavond het ontwerp getoond van de fietsroute door de wijk Osseveld. Het ontwerp is naar aanleiding van uw reacties nog verder verbeterd. Dank daarvoor! In de Wijkkijker die begin maart huis-aan-huis is verspreidt, heeft u al het nodige kunnen lezen.

Vorige week is de omgevingsvergunning geldig geworden die nodig is voor de kap van enkele bomen in de Ontvangst. Wij gaan binnenkort met de aanbestedingsfase voor de uitvoering van de fietsroute beginnen. Naar verwachting gaat de uitvoering in juni starten. U krijgt daarover te zijner tijd nadere informatie.

In deze mail wil ik u graag nog iets uitgebreider informeren over verwerking van uw reactie(s) in het ontwerp. Mochten er nadere vragen zijn, verneem ik die graag van u.

Veenhuizerweg, Buitentuin – grens bebouwde kom
Naar aanleiding van opmerkingen/vragen wordt dit gedeelte in uitvoering genomen. Wij hopen zo snel mogelijk met aanliggende bedrijven en bewoners een ontwerp te kunnen bespreken.

Veenhuizerweg
Er worden drempels/plateaus teruggebracht op alle plaatsen waar nu ook drempels liggen. Dit worden 30 km/uur-drempels/plateaus van asfalt, qua vormgeving uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen.

De wateroverlast wordt aangepakt op de plekken die tijdens de inloopavond bekend zijn geworden. Dit is o.a. ter hoogte van huisnummers 90, 90a, 175 en 243. Hiervoor worden in het openbaar gebied kolken geplaatst. Het regenwater wordt via de bodem of direct afgevoerd naar het oppervlaktewater en/of het drainagesysteem in de wijk.

Alle aansluitende paden worden voorzien van haaientanden. Hiermee wordt de voorrang duidelijk. Er is overwogen om hekjes te plaatsen, maar dit bemoeilijkt de doorgang voor o.a. gehandicapten en is op veel (open) plaatsen gemakkelijk te omzeilen.

Het rode asfalt wordt niet ´brandweer-rood´. Het wordt de kleur asfalt zoals vaker toegepast in Apeldoorn, o.a. op de Deventerstraat.

Het parkeren blijft zoals dat nu ook is. U heeft eigenlijk allemaal parkeerplaatsen op uw eigen terrein en maakt daar ook gebruik van. In bijzondere situaties (feestjes etc.) wordt er geparkeerd op de rijbaan. Omdat die momenten vaak in de avonden of weekenden vallen, is er geen noodzaak om extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Bij het Firmament maakt de doorlopende rode kleur van het fietspad de plaats voor de fiets duidelijker. Vooralsnog brengen wij om aanrijdingen zoveel mogelijk te voorkomen geen paaltjes aan. Mocht er overlast komen van inrijdende auto´s dan kunnen deze paaltjes alsnog geplaatst worden. De doorsteek naar de Ontvangst wordt een fietspad, waar brommers en brommobielen verboden zijn.

Kruising Veenhuizerweg – de Ontvangst
De route voor fietsers richting de Laan van Osseveld (naar het fietspad langs Monuta) is vloeiender gemaakt om tegengesteld rijden aan de zijde van het winkelcentrum te voorkomen. Ook voor automobilisten naar de Monuta is de kruising verbeterd waardoor het kleine stukje tegengesteld rijden is vervallen.

De boogstralen van de kruising bij Monuta zijn nogmaals gecontroleerd en de bochten zijn geschikt voor vrachtverkeer, o.a. voor een trekker met oplegger.

Op het gedeelte van de Ontvangst richting de Waterlei worden in het kader van dit project geen wijzigingen doorgevoerd.

De Ontvangst
Er worden twee drempels aangebracht in de nieuwe rijbaan. Deze drempels komen op ongeveer dezelfde plek als waar ze nu ook liggen.

Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid ten opzichte van het aantal zoals is opgenomen in het oorspronkelijke ontwerp. Wij brengen een witte markering aan om de parkeervakken duidelijker aan te geven.

Op de site http://www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl plaats ik steeds de meest actuele informatie. Voor meer informatie kunt u ook hier terecht. Voor nu wens ik u een heel goed weekend toe!

Met vriendelijke groet,

Roland Hendriksen
Projectleider fietsruggengraat

Tijdens het Wijkcafé is de vraag gekomen de nieuwsbrief opnieuw te gaan versturen.

 

We hebben de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken en gaan hem begin elke maand weer rondmailen.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik hier voor de aanmelding.

Afgelopen donderdag heeft het COA landelijk een persbericht verspreid. Als Wijkraad kregen we de vraag waarom de plannen voor het AZC aan de Deventerstraat doorgaan.

Deze vraag hebben we gesteld aan de gemeente. Hieronder hun reactie,

“Van belang is dat het afbouwen een zorgvuldig proces is dat in stappen verloopt zoals is aangegeven in het bijgesloten persbericht. Zo is onze tijdelijke noodopvang ook definitief gesloten nu het jaarcontract tussen COA en de huurder afloopt in juli 2017. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld bestaande locaties met kortlopende huurcontracten of kortere overeenkomsten met de betreffende gemeenten, bijv voor 5 of 10 jaar. Deze komen nu eerst in beeld voor sluiting. Dit proces moet nog verder doorlopen worden. In Apeldoorn gaat het om een structurele (permanente) locatie die door het COA wordt aangekocht. Deze locatie is dus minder afhankelijk voor pieken en dalingen in de instroom. Vooralsnog heeft het COA niet aangegeven dat zij niet verder willen investeren in deze locatie. De gemeente Apeldoorn maakt de plannen alleen mogelijk (faciliteert); de gemeente investeerd zelf geen geld in deze locatie. De gemeente ondersteund in de communicatie en doorlopen de noodzakelijke planologische procedures.”

 

Hieronder het Persbericht COA
Nieuwe maatregelen asielopvang noodzakelijk

RIJSWIJK – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) treft opnieuw maatregelen om de beschikbare asielopvangcapaciteit te verlagen en af te stemmen op de benodigde capaciteit.

Er is nog steeds sprake van een overmaat aan opvangplekken doordat minder mensen in Nederland de asielprocedure doorlopen. Er komen minder asielzoekers naar Nederland en de instroom bestaat momenteel grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik maken van de opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure. Daarnaast is de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten substantieel toegenomen en moeten veel vreemdelingen weer vertrekken omdat zijn geen recht hebben op een vergunning. Op dit moment verblijven er 24.000 mensen in de centrale opvang, terwijl er meer dan 45.000 plaatsen beschikbaar zijn. De lagere bezetting en de verwachtingen ten aanzien van de instroom zijn voor het COA aanleiding om het aantal opvangplaatsen verder terug te brengen.

Vorig jaar zomer werd de noodopvang afgebouwd, vanaf het najaar zijn een aantal trajecten voor nieuwe locaties stopgezet en is besloten om locaties waarvan de contracten aflopen niet te verlengen. Nu wordt ook gekeken naar bestaande locaties. Uiteraard zal deze stap ook personele consequenties hebben. Het COA bestuur zal in de komende periode een nadere uitwerking maken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en betrokken gemeenten. De opvangcapaciteit wordt gefaseerd teruggebracht, waarbij steeds wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de instroom.

Criteria
Er wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenredige spreiding over het land ten behoeve van het asielproces, de doorstroom van statushouders naar gemeenten en snelle integratie. Ook wordt ook gekeken in hoeverre er flexibiliteit in de opvangcapaciteit kan worden gerealiseerd om in tijden van hogere instroom snel te kunnen beschikken over extra opvangplekken. Kwaliteit en duurzaamheid zijn ook criteria die steeds belangrijker worden. Uiteraard is ook de financiële component van belang.

Samenwerking
COA bestuursvoorzitter Bakker vindt het belangrijk dat de verschillende regietafels in het land nauw zijn betrokken bij dit traject. “We zijn samen ingrijpend gegroeid, dan is het ook belangrijk dat we ook samen weer afschalen. We hebben veel van elkaar geleerd en daarom houden we ook bij deze beweging lokaal betrokken partijen dichtbij. Gemeente, vrijwilligers en omwonenden van locaties. Wij trekken niet zomaar de deur achter ons dicht, want we hebben elkaar weer nodig als het aantal asielzoekers onverwacht weer zal groeien.”

Het werk van vrijwilligers blijft nodig, zowel in de opvang als daarbuiten, Bakker realiseert zich dat erg goed. “Het is erg belangrijk voor onze bewoners en we gaan kijken in hoeverre deze netwerken een rol kunnen blijven spelen bij de begeleiding van vergunninghouders die hun leven in de Nederlandse maatschappij beginnen.”

De verwachting is dat het COA begin mei een eerste besluit neemt over aantallen en specifieke locaties.

Wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het AZC aan de Deventerstraat?

Binnenkort verschijnt de 3e digitale nieuwsbrief van de Gemeente Apeldoorn en het COA. Deze nieuwsbrief is te lezen op www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang

Op deze website kunt u zich ook aanmelden om de nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen

Lees hier de nieuwsbrief van februari 2017

Lees hier de nieuwsbrief van januari 2017

Lees hier de nieuwsbrief van december 2016.

 

In 2016 viert de Wijkraad Osseveld-Woudhuis haar 25 jarig bestaan. Een prachtig jubileum dat met jarenlange inzet van veel vrijwilligers is bereikt. Op 26 november vieren we ons jubileum met de wijkbewoners en onze relaties. In Het Bolwerk zal tussen 15.00 – 21.00 uur een doorlopende receptie worden gegeven waarbij u als wijkbewoner van harte welkom bent.

Op deze dag zijn er meerdere hoogtepunten: Een terugblik in tekst en beeld naar ‘hoe het allemaal ooit  is begonnen’. De overhandiging van de ‘hard cover’ Speciale Wijkkijker Editie in het teken van 25 jaar Wijkraad. De uitslag van de foto-wedstrijd. Bewoners kunnen gedurende de hele middag in Het Bolwerk de foto-uitvergrotingen bekijken en hun voorkeurstem uitbrengen. Deze ‘publieks’- winnaar wordt aan het einde van de dag bekend gemaakt. Voor actuele tijdstippen verwijzen wij u naar de facebook pagina pagina osseveld-woudhuis en naar deze website.