De donkere maanden komen er langzaam weer aan en iedereen is weer meer binnen na de mooie zomermaanden. Voor wie het binnen zitten en wat afwisseling wil, ligt er een mooie uitdaging: de 30-dagen challenge Ontmoeting in Apeldoorn.

Deelnemers aan de challenge krijgen in de maand november om de dag een opdracht via de mail of via de post. In totaal zijn dit 15 opdrachten en/of uitdagingen. Ze gaan over contact leggen met anderen of juist meer in contact met je zelf of over goed voor jezelf zorgen. De opdrachten zijn heel wisselend. Bijvoorbeeld: stuur iemand een kaartje; laat ons weten hoe jij of wij eenzaamheid in Apeldoorn aan zouden kunnen pakken.

Bij elke opdracht maken de deelnemer kans op een leuk prijsje. Om hiervoor in aanmerking te komen deelnemers zien hoe ze de opdracht hebben uitgevoerd. Bijvoorbeeld door middel van een foto, filmpje, tekening, verhaaltje of een andere creatieve manier.   

Ook is er een aan het eind van de challenge een eindprijs die wordt toegekend aan degene die alle 15 opdrachten heeft uitgevoerd en dat op de leukste, mooiste, ontroerendste wijze heeft laten weten.  Deze kunt u opsturen tot 10 december dit is de sluitingsdatum. Daarna wordt de winnaar gepubliceerd op de website van Stimenz en in de mail of per post.  Later aanhaken mag ook, men ontvangt dan alsnog de opdrachten. Iedereen kan meedoen, jong en oud, elke challenge-dag weer.  

Tip: maak het spannender en nodig een bekende uit om mee te doen. Wie 30 dagen een te grote uitdaging vindt, kan ook alleen meedoen met de opdrachten die hem/haar het meeste aanspreken.  

Wie wel van een uitdaging houdt en zich wil opgeven kan dat doen bij Inge van Dalen via i.vandalen@stimenz.nl  of 06 53 17 49 84. Men ontvangt dan vanaf 1 november de opdrachten toegestuurd via de mail of via de post.  

(http://stimenz.nl/actueel/nieuws/doe-mee-met-de-30-dagen-challenge-ontmoeting-in-apeldoorn)

Samen met alle partijen, die betrokken zijn bij de realisatie van ons Tiny Forest aan de zuidzijde bij het NS-station Apeldoorn Osseveld is besloten de plantdag op 6 november a.s. naar aanleiding van de huidige Corona maatregelen uit te stellen.

Omdat juist het samen aanplanten een belangrijk element is bij het Tiny Forest, hebben we besloten om de aanplant van de bomen niet aan de hoveniers over te laten. In plaats daarvan willen we de aanplant van het Tiny Forest uitstellen, in de hoop dat we dit t.z.t. alsnog met kinderen en buurtbewoners kunnen doen. Daarmee versterken we immers de band tussen kinderen, buurtbewoners en het Tiny Forest. De aanplant van bomen kan het best in het najaar plaatsvinden, in het voorjaar is de kans groter dat er boompjes sterven. Ons voorstel is daarom om de plantdag te verplaatsen naar het najaar van 2021.

Het is natuurlijk heel jammer dat we niet al op korte termijn aan het planten kunnen beginnen, want we hadden er allemaal veel zin in. We hopen op deze manier, op een later moment, van de plantdag toch een mooie, feestelijke dag te kunnen maken. Uiteraard is het onzeker hoe het volgend jaar zal gaan met het oog op corona en of het dan wel lukt om met een groep te planten, mocht dat ook dan niet mogelijk blijken dan verzinnen we t.z.t. een alternatief plan met elkaar.

We vinden het echter zonde als we een jaar lang wachten met de vergroening op die plek.

Daarom verkennen we nu de opties om al wel vast aan de slag te gaan met het verwijderen van de verharding, het verbeteren van de grond, het plaatsen van een kastanjehek en het inzaaien van bijvoorbeeld wilde bloemen. Opdat het al wel op kortere termijn veranderd van een stenige in een groene plek. Daarnaast kunnen we dan een informatiebord plaatsen waarop vermeld staat dat in het najaar een Tiny Forest geplant gaat worden op die plek.

Deze werkwijze past ook in de verdere vergroening van de wijk en de vervanging van “steen door groen”! De precieze uitwerking van deze plannen moet nog gemaakt worden; als je ideeën hebt, deel ze vooral!

Bijgevoegde foto is gemaakt door Rob Voss.

 

 

Op 24 oktober a.s. is er de 4de editie Vinyl en cd-beurs Het Bolwerk Apeldoorn. Er komen meerdere standhouders uit heel Nederland en Duitsland met een aanbod van veel vinyl en cd’s.

De beurs is open van 10.00 tot 16.00 uur en de entree is gratis. Wel is het dit jaar een aangepaste editie i.v.m. de corona-maatregelen, maar het is zeker niet minder de moeite waard om te komen.

Er is LIVE muziek en een vinyl DJ. Een hapje en drankje zijn verkrijgbaar aan de bar. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/vinylbeurshetbolwerk

Hierbij willen wij u attenderen op de publicatie van de inspraak van de nieuwe Parkeerverordening voor de gemeente Apeldoorn. Gedurende de periode waarin de concept Parkeerverordening ter inspraak ligt, kunnen zienswijzen worden ingediend.  Voor verdere informatie over de mogelijkheid hiertoe verwijzen wij u naar de bijgevoegde publicatie. De concept Parkeerverordening treft u gemakshalve als bijlage bij deze e-mail aan.

 

Concept Parkeerverordening t.b.v. inspraak

Publicatie inspraak Parkeerverordening

Het spreekuur Centenkwesties is elke donderdag van 12.30-14.30 uur geopend en op de 1e donderdag van de maand ook van 17.30-19.30 uur op de locatie Bolwerk, Ravelijn 55.

De sobere opening werd 24 september gedaan op het Cruijff-court bij Het Bolwerk door de directeur bestuurder mevr. Bouwman van Stimenz en wethouder van Viersen. Maar een belangrijke pleitbezorger om die hulp te zoeken was toch een alleenstaande moeder. Allen onderstreepten de moeite om rond te komen bij ontslag, minder opdrachten voor ZZP-ers enz. Maar mensen schamen zich om die hulp te zoeken, echter die hulp vragen kost geen geld. Laat problemen niet opstapelen als inkomsten terug lopen. Voorkom fysieke klachten, zoals stress.

De hulp die Centenkwesties kan bieden, is laagdrempelig. Bezoek het spreekuur voordat de problemen niet meer te overzien zijn. Deze boodschap wil de wijkraad graag met jullie delen.

Meer informatie is te vinden op de website www.apeldoorn.nl/centenkwesties

 

Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Tegelijk met de aanleg van de tunnel wordt ook de weg breder gemaakt en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan van een gedeelte van dit gebied, worden aangepast.

Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan verbreding Laan van Osseveld en een ontwerpbesluit  voor ‘hogere grenswaarden’ geluidbelasting hebben tot en met 5 augustus 2020 ter inzage gelegen.

Volgens de gemeente zijn er 13 zienswijzen ingediend.  Er wordt nu gewerkt aan de beantwoording. De indieners ontvangen bericht als het bestemmingsplan naar Politieke Markt Apeldoorn (PMA) en gemeenteraad gaat.  Vaststelling door de gemeenteraad staat voor eind dit jaar gepland.

Op 2 september 2020 is er een themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) in Apeldoorn gehouden.

Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op het concept RES en wat deze betekent voor Apeldoorn. Ook is ingegaan op het onderwerp bewonersparticipatie bij nieuwe zonne en windprojecten. Het doel van de themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) in Apeldoorn was om te informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Wethouder Maarten van Viersen heeft tijdens de bijeenkomst benadrukt dat het niet om het ‘OF’ gaat maar om het ‘ WAT’.

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt met hierin de hoofdlijnen van de bijeenkomst en de bijdragen. Het verslag is eind september 2020 beschikbaar en in te zien op www.apeldoorn.nl/RES.

Hoe verder?

Het concept RES wordt behandeld in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) op 17 september en de raadsvergadering op 24 september. Tijdens de PMA op 17 september kunt u ook mondeling inspreken als u dat wilt. Aanmelden kan bij de griffie.

Verdere informatie over het concept RES is te vinden op het Cleantech RES platform

De wijkraad Osseveld-Woudhuis is sinds 2019 partner van Voor Apeldoorn. Op 1 oktober 2020 geeft Voor Apeldoorn een nieuwe workshop voor initiatiefnemers. Aanmelden kan via https://forms.gle/DZFL87RC5e4Fa3yg7 Naar verwachting wordt de workshop online gegeven, maar daar moet nog een beslissing over worden genomen.

Voor Apeldoorn.nl is een crowdfunding platform voor initiatieven van bewoners die door middel van een campagne op zoek kunnen gaan naar draagvlak en financiën. De wijkraad wil graag ondersteuning bieden aan mooie, frisse initiatieven voor de wijk. Dit platform is daarom een goede route om precies dat te doen. Het mooie is dat niet alleen de mening van de wijkraad telt. Juist het draagvlak door anderen laat goed zien welke initiatieven een plek verdienen in de wijk.

De wijkraad kan initiatieven financieel of anderszins, ondersteunen. Waar nodig lopen leden van de wijkraad een tijdje mee vanuit een stimulerende of verbindende rol. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis draagt tot €1.000 en maximaal 50% van het doelbedrag bij aan crowdfunding campagnes.

Informatie op onze pagina over crowdfunding

en op de partnerpagina bij voorapeldoorn.nl

Ondersteunde campagnes komen op de wijkraad pagina op voorapeldoorn.nl

Start een campagne bij voorapeldoorn.nl

In toenemende mate ervaart de wijkraad dat het contact met de bewoners van de wijken (Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis) van groot belang is. In een maatschappij waarin participatie vanuit de bevolking toenemend belangrijk is, vervult de wijkraad een belangrijke sleutelpositie tussen de bewoners van de wijk en initiatieven in het belang van de bewoners. Momenteel zijn we op zoek naar een penningmeester. Wij hebben onze ideeën over wat een penningmeester doet, jij ongetwijfeld ook. Graag drinken we een kop koffie met je om van ideeën te wisselen.

Voor ons staat voorop dat de penningmeester plezier heeft in het omgaan met cijfers heeft en zich verbonden voelt met de wijk. De penningmeester functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting), administratie en verantwoording. Kortom de hele cyclus. De penningmeester is een inhoudelijke functie waarbij financiële kennis gewenst is. De penningmeester is accuraat en kan op een fatsoenlijke en eerlijke manier ´nee´ zeggen. De penningmeester stelt de begroting op en bepaalt het financieel beleid. De penningmeester maakt het financieel jaarverslag. Tot slot handelt de penningmeester de betalingen af.

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen een energiek team. Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede maandag van de maand bij elkaar in de bestuursvergadering. In de week daarvoor komt het dagelijks bestuur bij elkaar.

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze bestuursfunctie? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons secretariaat: bestuur@osseveld-woudhuis.nl. Wij nemen dan snel contact met je op.

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op zoek naar een gemotiveerd bestuurslid Communicatie. De Wijkraad is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners. Wij vormen een energiek team.

Werkzaamheden

Bestuursleden van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich op vrijwillige basis in voor onze mooie wijk. Bij communicatie denken wij aan de inzet van diverse middelen die daarvoor beschikbaar zijn en moeten komen. Dit gerelateerd aan het doel van de communicatie, als ook aan de diverse in de wijken aanwezige bewoners en doelgroepen.

Wij vragen

Wij vragen een gemotiveerde inwoner van de wijk Osseveld of Woudhuis die zich wil inzetten voor de wijkraad en zelfstandig gaat opereren (met mogelijk een in te richten communicatieteam).

Wij bieden

Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede maandag van de maand bij elkaar in de bestuursvergadering. Wij kunnen ons de situatie voorstellen dat de portefeuille Communicatie over enige tijd onder aanvoering staat van het nieuwe bestuurslid en wordt gevormd door een werkgroep die uitvoering geeft aan de diverse werkzaamheden.

Interesse?

We horen graag van je en plannen dan een kennismakingsgesprek. Je kunt een berichtje sturen via het contactformulier op de website.