Op 2 september 2020 is er een themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) in Apeldoorn gehouden.

Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op het concept RES en wat deze betekent voor Apeldoorn. Ook is ingegaan op het onderwerp bewonersparticipatie bij nieuwe zonne en windprojecten. Het doel van de themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) in Apeldoorn was om te informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Wethouder Maarten van Viersen heeft tijdens de bijeenkomst benadrukt dat het niet om het ‘OF’ gaat maar om het ‘ WAT’.

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt met hierin de hoofdlijnen van de bijeenkomst en de bijdragen. Het verslag is eind september 2020 beschikbaar en in te zien op www.apeldoorn.nl/RES.

Hoe verder?

Het concept RES wordt behandeld in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) op 17 september en de raadsvergadering op 24 september. Tijdens de PMA op 17 september kunt u ook mondeling inspreken als u dat wilt. Aanmelden kan bij de griffie.

Verdere informatie over het concept RES is te vinden op het Cleantech RES platform

De wijkraad Osseveld-Woudhuis is sinds 2019 partner van Voor Apeldoorn. Op 1 oktober 2020 geeft Voor Apeldoorn een nieuwe workshop voor initiatiefnemers. Aanmelden kan via https://forms.gle/DZFL87RC5e4Fa3yg7 Naar verwachting wordt de workshop online gegeven, maar daar moet nog een beslissing over worden genomen.

Voor Apeldoorn.nl is een crowdfunding platform voor initiatieven van bewoners die door middel van een campagne op zoek kunnen gaan naar draagvlak en financiën. De wijkraad wil graag ondersteuning bieden aan mooie, frisse initiatieven voor de wijk. Dit platform is daarom een goede route om precies dat te doen. Het mooie is dat niet alleen de mening van de wijkraad telt. Juist het draagvlak door anderen laat goed zien welke initiatieven een plek verdienen in de wijk.

De wijkraad kan initiatieven financieel of anderszins, ondersteunen. Waar nodig lopen leden van de wijkraad een tijdje mee vanuit een stimulerende of verbindende rol. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis draagt tot €1.000 en maximaal 50% van het doelbedrag bij aan crowdfunding campagnes.

Informatie op onze pagina over crowdfunding

en op de partnerpagina bij voorapeldoorn.nl

Ondersteunde campagnes komen op de wijkraad pagina op voorapeldoorn.nl

Start een campagne bij voorapeldoorn.nl

In toenemende mate ervaart de wijkraad dat het contact met de bewoners van de wijken (Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis) van groot belang is. In een maatschappij waarin participatie vanuit de bevolking toenemend belangrijk is, vervult de wijkraad een belangrijke sleutelpositie tussen de bewoners van de wijk en initiatieven in het belang van de bewoners. Momenteel zijn we op zoek naar een penningmeester. Wij hebben onze ideeën over wat een penningmeester doet, jij ongetwijfeld ook. Graag drinken we een kop koffie met je om van ideeën te wisselen.

Voor ons staat voorop dat de penningmeester plezier heeft in het omgaan met cijfers heeft en zich verbonden voelt met de wijk. De penningmeester functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting), administratie en verantwoording. Kortom de hele cyclus. De penningmeester is een inhoudelijke functie waarbij financiële kennis gewenst is. De penningmeester is accuraat en kan op een fatsoenlijke en eerlijke manier ´nee´ zeggen. De penningmeester stelt de begroting op en bepaalt het financieel beleid. De penningmeester maakt het financieel jaarverslag. Tot slot handelt de penningmeester de betalingen af.

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen een energiek team. Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede maandag van de maand bij elkaar in de bestuursvergadering. In de week daarvoor komt het dagelijks bestuur bij elkaar.

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze bestuursfunctie? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons secretariaat: bestuur@osseveld-woudhuis.nl. Wij nemen dan snel contact met je op.

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op zoek naar een gemotiveerd bestuurslid Communicatie. De Wijkraad is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners. Wij vormen een energiek team.

Werkzaamheden

Bestuursleden van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich op vrijwillige basis in voor onze mooie wijk. Bij communicatie denken wij aan de inzet van diverse middelen die daarvoor beschikbaar zijn en moeten komen. Dit gerelateerd aan het doel van de communicatie, als ook aan de diverse in de wijken aanwezige bewoners en doelgroepen.

Wij vragen

Wij vragen een gemotiveerde inwoner van de wijk Osseveld of Woudhuis die zich wil inzetten voor de wijkraad en zelfstandig gaat opereren (met mogelijk een in te richten communicatieteam).

Wij bieden

Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede maandag van de maand bij elkaar in de bestuursvergadering. Wij kunnen ons de situatie voorstellen dat de portefeuille Communicatie over enige tijd onder aanvoering staat van het nieuwe bestuurslid en wordt gevormd door een werkgroep die uitvoering geeft aan de diverse werkzaamheden.

Interesse?

We horen graag van je en plannen dan een kennismakingsgesprek. Je kunt een berichtje sturen via het contactformulier op de website.

 

Begin dit jaar is de wijkraad benaderd door een wijkbewoner om aan de noordkant van de spoorwegovergang Lupineweg een voetpad aan te leggen. Aan de zuidkant van de spoorwegovergang is al een trottoir aanwezig. In de huidige situatie moeten de voetgangers aan de noordkant over de weg lopen, wat tot onveilige situaties kan leiden.

Als wijkraad hebben we contact opgenomen met de gemeente. Het overleg met de gemeente heeft ertoe geleid dat zij opdracht hebben gegeven voor de aanleg van een trottoir aan de noordkant van de spoorwegovergang. Men is vorige week begonnen met de werkzaamheden. Als het goed is, kunnen we vanaf volgende week van het nieuwe trottoir gebruik maken.

We zijn blij dat wijkbewoners meedenken en met suggesties komen om onze wijk beter en in dit geval veiliger te maken.

Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Tegelijk met de aanleg van de tunnel wordt ook de weg breder gemaakt en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan van een gedeelte van dit gebied worden aangepast … lees verder …

De wijkraad Osseveld-Woudhuis staat in principe positief op het voorstel van het college. Het zoeken naar mogelijkheden en het bieden van kansen om de burgerparticipatie te vergroten, juichen we toe.

 

Het voorstel van het college zien we als het startpunt van een continu proces. Of het college voorstel  het ‘ei van Columbus’ is moet nog blijken. Wij van de wijkraad Osseveld-Woudhuis vinden dat wij het voorgestelde participatiemodel een kans moeten geven. Het gaat er om manieren te vinden en te bieden om de (wijk) bewoners meer te betrekken bij het handhaven/verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen/wijken. Na verloop van tijd kan je pas vaststellen of het nieuwe model werkt. Wat de effecten daarvan zijn. Wij vinden dan ook dat je vooraf criteria/doelen moet benoemen waaraan je zou kunnen toetsen of het model werkt en waar het eventueel bijstelling behoeft. Voor de invoering van het model zou je dan ook een 0-meting moeten doen.

 

Ook zijn we van mening dat er een op maat (elk dorp/wijk is anders) gesneden overgangsperiode moet zijn om het model goed te laten landen. Wij pleiten voor een ruime overgangsperiode wanneer 1-1-2021 de invoeringsdatum wordt. Door de Covid 19 crisis is de besluitvorming vertraagd en dit geeft de huidige  Wijk- een Dorpsraden minder tijd om in te spelen op de nieuwe situatie.

 

Voor ons is het invoeren van het model geen reden om op te stappen. Maar juist een stimulans om samen met de wijkbewoners en gemeente de kansen te pakken die het voorgestelde nieuw participatiemodel biedt.

Binnenkort ontvangen alle huiseigenaren binnen de gemeente Apeldoorn een brief inzake de plaatsing van zonnepanelen; misschien heeft u deze brief al gehad. Graag maakt de Wijkraad u attent op deze actie. Natuurlijk kunt u in de brief meer lezen, maar wellicht zijn deze links ook interessant voor u: EnergiekApeldoorn en de gemeente Apeldoorn.

Huurders van woningen dienen voor verdere verduurzaming van hun woning contact op te nemen met hun verhuurder.

De Wijkraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering om bewoners te informeren over de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis. Als gevolg van de corona-maatregelen, is de geplande algemene ledenvergadering van 23 maart jl. geannuleerd en er is nu nog geen uitsluitsel over een nieuwe datum.

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om op de formele vergaderstukken te reageren, publiceren we hieronder de stukken van deze vergadering.

verslag Algemene Ledenvergadering 1 april 2019

Jaarverslag Wijkraad Osseveld Woudhuis 2019

(concept) Jaarrekening Wijkraad Osseveld Woudhuis 2019

Jaarplan Wijkraad Osseveld Woudhuis 2020

Begroting Wijkraad Osseveld Woudhuis 2020

Mocht u naar aanleiding van deze stukken nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar bestuur@ossveld-woudhuis.nl.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er rondom ’t Fort vergroeningswerkzaamheden plaatsgevonden hebben: tegels er uit, beplanting er in. Deze werkzaamheden vormen een onderdeel om de hitte ’s zomers tegen te gaan. Tegels worden immers warmer dan planten en stralen ook warmte uit nadat de zon is ondergegaan Op de foto een indruk van de beplanting aan de Ontvangst en Linie.

Enig punt van zorg van de Wijkraad:
De voordeuren van de bewoners komen direct op het openbare trottoir uit. Dat was altijd al zo. Ondanks het feit dat je op het trottoir niet mag fietsen, gebeurt dit toch. Nu de fietsers minder ruimte hebben bestaat de kans dat bij bewoners de “vouw uit de broek gefietst wordt” als ze hun woning verlaten. De Wijkraad heeft dit bij de gemeente onder de aandacht gebracht.