Beste wijkbewoners, hierbij een oproep namens RTL Nieuws:

RTL Nieuws zoekt leuke gezinnen uit Apeldoorn met een middeninkomen, die mee willen werken aan een tv- item rond Prinsjesdag!

Wil jij weten wat de kabinetsplannen voor jou betekenen? Wil jij weten of je er op vooruit gaat komend jaar? En vind jij het leuk om daar eens met ons over te praten? Laat het dan weten : oproep@rtl.nl

We spreken je graag!

In september houdt de Wijkraad Osseveld-Woudhuis een zogenaamde ‘schouw’. Leden van het bestuur van de Wijkraad trekken dan samen met medewerkers van de gemeente Apeldoorn door de wijken Osseveld-Oost en -West en Woudhuis om tekortkomingen of achterstallig onderhoud te rapporteren. De Wijkraad roept daarom bewoners op dergelijke tekortkomingen of achterstallig onderhoud te melden. Dit kunt u doen bij Ferry Sabandar of  Marcel Jongman.

Niet alle meldingen zullen oplosbaar zijn. Maar vanzelfsprekend zullen alle melders persoonlijk op de hoogte worden gebracht van wat er met hun melding is gebeurd. 

Dinsdag 22 juli 2019 vond een eerste overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn en uw Wijkraad over deze ondertunneling.

Allereerst, Save the date: 

Woensdag 30 oktober 2019 vindt een eerste inloopavond plaats. De gemeente Apeldoorn zal u te zijner tijd voor deze avond uitnodigen. Net als de Wijkraad hecht ook de gemeente zeer aan de betrokkenheid, suggesties en ideeën van omwonenden, bewonersorganisaties en ondernemersorganisaties, kortom van iedereen die op de één of andere manier hinder zou kunnen ondervinden van de aanleg van dit viaduct.

Een tipje van de sluier:

• Spoorweg op maaiveld in een ‘bak’, gelijk aan de bak over de Zutphensestraat;

• Gescheiden rijbanen (met 2×2 rijstroken); 

• Langzaam verkeer apart en verhoogd;

• Doorgaande fietsverbinding naast spoor, dus ongelijkvloerse kruising met de laan van Osseveld;

• Aantakkingen voor fietsers;

• Steunpunten, wanden en taluds sluiten aan bij bestaande situatie.

Na de eerste communicatie in oktober 2019 moet een heel traject van bestemmingsplan via ontwerp tot en met aanbesteding doorlopen worden, zodat eind 2021 de schop daadwerkelijk in de grond gaat.

Wie meer wil weten: https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Voor wie niets wil missen of hebt u ideeën of suggesties? 

Mail dan naar  tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Wijkraad.

Wordt zeker vervolgd…..

Wethouder Mark Sandmann maakte op 11 juni 2019 bekend dat er in onze wijk een Tiny Forest komt. Drie van de elf aanmeldingen gaan door. De andere twee komen bij de scholen Ichtus ( Zevenhuizen) en Passe-Partout( locatie centrum). Het plan is om de Tiny Forests in november aan te leggen.

Wij zoeken een plek vlakbij de scholen De Zonnewende, OBS Woudhuis en De Regenboog. Samen met de gemeente kiezen we uit twee plekken: het plein aan de zuidzijde van het NS-station Osseveld en het groenveld aan de oostzijde van de Keerkring.

Een Tiny Forest is een mini bosje ter grootte van een tennisbaan. Het heeft ook een ontmoetingsplek/’buitenlokaal’. Hier krijgen kinderen van de nabij gelegen basisscholen les over de natuur.

De eerste Tiny Forest in Apeldoorn is eind 2018 in Zevenhuizen gerealiseerd in het park tussen de Agricolastraat en Pythagorasstraat.

Een aantal wijkbewoners denken mee over de realisatie van de Tiny Forest. Als u ook mee wilt helpen, dan even contact opnemen met Ferry Sabandar (ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl) en/of Marcel Jongman (marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl)

In 2017 is de snelfietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer aangelegd. Deze loopt over de Ontvangst en de Veenhuizerweg. De verkeerssituatie bij de Ontvangst is hierdoor flink gewijzigd. Er is een 2-richtingen fietspad aangelegd en ook de locatie van de parkeervakken is gewijzigd.

Dit leidde tot meldingen over onveilige situaties op De Ontvangst bij de Zonnewende, De Linie en Veenhuizerweg. Daarom is de verkeerssituatie begin dit jaar geevalueerd. Bij de evaluatie zijn betrokken: de gemeente, school De Zonnewende, de fietsersbond, de wijkagent en de wijkraad.

Nu zijn er enkele maatregelen doorgevoerd om de veiligheid te vergroten.

Op de aansluiting De Ontvangst/Zonnewende zijn extra thermoplast markeringen aangebracht in de vorm van een verkeersdruppel en extra strepen/pijlen op het fietspad. Ook zijn er onderborden geplaatst om de automobilisten te wijzen op het 2-richtingen fietspad. Zie de foto boven dit bericht.

Op de aansluiting De Ontvangst/Linie is ter hoogte van het Medisch Centrum De Linie  ook een verkeersdruppel van thermoplast aangebracht om het verkeer beter te geleiden.

De Ontvangst bij Medisch centrum De Linie

De streepjes markering op De Ontvangst ter hoogte van Monuta is doorgetrokken om de automobilisten te attenderen op het invoegend fietsverkeer.

De Ontvangst bij Monuta

De gemeente kijkt nog hoe het laatste stukje van de snelfietsverbinding het beste kan worden. Deze eindigt nu wat onhandig bij de Ontvangst / Linie. Dat heeft nog wat tijd nodig omdat rekening gehouden moet worden met de fietsstromen als ook de tunnel onder het spoor van de  Laan van  Osseveld klaar is.

Op de Dag van de Bouw op 15 juni kunt u een kijkje komen nemen op de nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn Noord. Medewerkers van Beheer & Onderhoud leiden u graag rond over het terrein en vertellen u meer over het gebouw en de zoutsilo’s. Daarnaast zijn er activiteiten voor jong en oud.

 

Datum: zaterdag 15 juni 2019
Tijd: vrije inloop tussen 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Gemeentewerf Noord,Sleutelbloemstraat 51

 

De Wijkraad wil zich sterk wil maken voor de realisatie van een Tiny Forest. Ook willen we samen met de gemeente meedenken in herinrichting van het Park Woudhuis.

Na een oproep hebben zich een aantal wijkbewoners aangemeld mee te denken over een mooier en toekomst bestendige groene wijk.

Inmiddels heeft een eerste overleg plaats gevonden met een aantal enthousiaste wijkbewoners en heeft de Wijkraad onze wijk bij I.V.N. aangemeld als mogelijke wijk voor de realisatie van een Tiny Forest.

Uit een eerste overleg met een groepje wijkbewoners zijn diverse goede ideeën en suggesties gekomen.
De Wijkraad gaat contact leggen met de gemeente over het verdere traject. Natuurlijk houden wij u daarvan op de hoogte.

Wilt u ook meedenken/meepraten?

Neem contact op met Ferry Sabandar (ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl) en/of Marcel Jongman (marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl)

Bij al het nieuws over de Wijkkijker is afgelopen week stevige taal gebruikt over de Wijkraad. De visie van de Wijkraad zelf is beperkt aan bod geweest. Daarom nog even iets over die visie.

Zoals wel in de publicatie in de Stentor staat geschreven: “Wij laten onze oren op geen enkele manier naar de gemeente hangen. De Wijkkijker is een fantastisch blad geworden. Maar het is in de loop der jaren helemaal los komen te staan van de wijkraad. Terwijl het ons blad is en de Wijkraad ervoor verantwoordelijk is. We vinden daarom dat de inhoud ook verbinding moet hebben met de wijkraad.”

Volgens de Wijkraad is dat bij de artikelen over het azc niet het geval. ,,Die zijn bijna wetenschappelijk. Daar willen we niet op aangesproken worden. We hebben de redactie, na de overdracht van het hoofdredacteurschap naar een bestuurslid van de Wijkraad, gevraagd daar even mee te stoppen en het bij nieuwe ontwikkelingen over het azc samen af te stemmen. De rest van de redactie kon zich niet in dat voorstel vinden en heeft haar zetels beschikbaar gesteld.”

Wat de Wijkraad betreft zit de deur niet voorgoed dicht. Al verwachten we niet dat beide partijen er nog uitkomen. Daarom beraden we ons momenteel op de wijze waarop we in de toekomst richting de wijk gaan communiceren.

Op 09-05-2019 is de omgevingsvergunning Deventerstraat 461, Apeldoorn verleend voor het verbouwen van een 4-tal bestaande gebouwen op het terrein van ggnet tot
woningen en bijbehorende functies voor het coa. Formeel Wabonummer: D18/020027

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket). Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening

Onze Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op 9 mei 2019 in het nieuws. Aanleiding is het stoppen van de redactie van de Wijkkijker. De Wijkraad beraad zich momenteel op de wijze waarop we in de toekomst richting de wijk gaan communiceren. De Stentor en anderen hebben er aandacht voor.

Klik hier voor het volledige artikel van de Stentor

En hier voor het item op NOS.nl

Voor volgers van geenstijl

Het AD heeft een kopie van het Stentor artikel

Ook op WNL een item hierover

Ook bij TPO een artikel

Zie hier ook de site drimble.nl

Op de site Nieuwskoerier met typische Internet reacties

Tenslotte de Telegraaf (zelfde bedrijf als geenstijl?)

We adviseren om deze links te openen in een privé of incognitovenster (klik met de rechter muistoets op de link). Deze media sites plaatsen nogal veel cookies op uw computer.