De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op zoek naar een gemotiveerd bestuurslid Communicatie. De Wijkraad is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners. Wij vormen een energiek team.

Werkzaamheden

Bestuursleden van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich op vrijwillige basis in voor onze mooie wijk. Bij communicatie denken wij aan de inzet van diverse middelen die daarvoor beschikbaar zijn en moeten komen. Dit gerelateerd aan het doel van de communicatie, als ook aan de diverse in de wijken aanwezige bewoners en doelgroepen.

Wij vragen

Wij vragen een gemotiveerde inwoner van de wijk Osseveld of Woudhuis die zich wil inzetten voor de wijkraad en zelfstandig gaat opereren (met mogelijk een in te richten communicatieteam).

Wij bieden

Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede maandag van de maand bij elkaar in de bestuursvergadering. Wij kunnen ons de situatie voorstellen dat de portefeuille Communicatie over enige tijd onder aanvoering staat van het nieuwe bestuurslid en wordt gevormd door een werkgroep die uitvoering geeft aan de diverse werkzaamheden.

Interesse?

We horen graag van je en plannen dan een kennismakingsgesprek. Je kunt een berichtje sturen via het contactformulier op de website.

 

Begin dit jaar is de wijkraad benaderd door een wijkbewoner om aan de noordkant van de spoorwegovergang Lupineweg een voetpad aan te leggen. Aan de zuidkant van de spoorwegovergang is al een trottoir aanwezig. In de huidige situatie moeten de voetgangers aan de noordkant over de weg lopen, wat tot onveilige situaties kan leiden.

Als wijkraad hebben we contact opgenomen met de gemeente. Het overleg met de gemeente heeft ertoe geleid dat zij opdracht hebben gegeven voor de aanleg van een trottoir aan de noordkant van de spoorwegovergang. Men is vorige week begonnen met de werkzaamheden. Als het goed is, kunnen we vanaf volgende week van het nieuwe trottoir gebruik maken.

We zijn blij dat wijkbewoners meedenken en met suggesties komen om onze wijk beter en in dit geval veiliger te maken.

Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Tegelijk met de aanleg van de tunnel wordt ook de weg breder gemaakt en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan van een gedeelte van dit gebied worden aangepast … lees verder …

De wijkraad Osseveld-Woudhuis staat in principe positief op het voorstel van het college. Het zoeken naar mogelijkheden en het bieden van kansen om de burgerparticipatie te vergroten, juichen we toe.

 

Het voorstel van het college zien we als het startpunt van een continu proces. Of het college voorstel  het ‘ei van Columbus’ is moet nog blijken. Wij van de wijkraad Osseveld-Woudhuis vinden dat wij het voorgestelde participatiemodel een kans moeten geven. Het gaat er om manieren te vinden en te bieden om de (wijk) bewoners meer te betrekken bij het handhaven/verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen/wijken. Na verloop van tijd kan je pas vaststellen of het nieuwe model werkt. Wat de effecten daarvan zijn. Wij vinden dan ook dat je vooraf criteria/doelen moet benoemen waaraan je zou kunnen toetsen of het model werkt en waar het eventueel bijstelling behoeft. Voor de invoering van het model zou je dan ook een 0-meting moeten doen.

 

Ook zijn we van mening dat er een op maat (elk dorp/wijk is anders) gesneden overgangsperiode moet zijn om het model goed te laten landen. Wij pleiten voor een ruime overgangsperiode wanneer 1-1-2021 de invoeringsdatum wordt. Door de Covid 19 crisis is de besluitvorming vertraagd en dit geeft de huidige  Wijk- een Dorpsraden minder tijd om in te spelen op de nieuwe situatie.

 

Voor ons is het invoeren van het model geen reden om op te stappen. Maar juist een stimulans om samen met de wijkbewoners en gemeente de kansen te pakken die het voorgestelde nieuw participatiemodel biedt.

Binnenkort ontvangen alle huiseigenaren binnen de gemeente Apeldoorn een brief inzake de plaatsing van zonnepanelen; misschien heeft u deze brief al gehad. Graag maakt de Wijkraad u attent op deze actie. Natuurlijk kunt u in de brief meer lezen, maar wellicht zijn deze links ook interessant voor u: EnergiekApeldoorn en de gemeente Apeldoorn.

Huurders van woningen dienen voor verdere verduurzaming van hun woning contact op te nemen met hun verhuurder.

De Wijkraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering om bewoners te informeren over de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis. Als gevolg van de corona-maatregelen, is de geplande algemene ledenvergadering van 23 maart jl. geannuleerd en er is nu nog geen uitsluitsel over een nieuwe datum.

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om op de formele vergaderstukken te reageren, publiceren we hieronder de stukken van deze vergadering.

verslag Algemene Ledenvergadering 1 april 2019

Jaarverslag Wijkraad Osseveld Woudhuis 2019

(concept) Jaarrekening Wijkraad Osseveld Woudhuis 2019

Jaarplan Wijkraad Osseveld Woudhuis 2020

Begroting Wijkraad Osseveld Woudhuis 2020

Mocht u naar aanleiding van deze stukken nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar bestuur@ossveld-woudhuis.nl.

In toenemende mate ervaart de wijkraad dat het contact met de bewoners van de wijken (Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis) van groot belang is. In een maatschappij waarin participatie vanuit de bevolking toenemend belangrijk is, vervult de wijkraad een belangrijke sleutelpositie tussen de bewoners van de wijk en initiatieven in het belang van de bewoners. Momenteel zijn we op zoek naar een penningmeester. Wij hebben onze ideeën over wat een penningmeester doet, jij ongetwijfeld ook. Graag drinken we een kop koffie met je om van ideeën te wisselen.

Voor ons staat voorop dat de penningmeester plezier heeft in het omgaan met cijfers heeft en zich verbonden voelt met de wijk. De penningmeester functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting), administratie en verantwoording. Kortom de hele cyclus. De penningmeester is een inhoudelijke functie waarbij financiële kennis gewenst is. De penningmeester is accuraat en kan op een fatsoenlijke en eerlijke manier ´nee´ zeggen. De penningmeester stelt de begroting op en bepaalt het financieel beleid. De penningmeester maakt het financieel jaarverslag. Tot slot handelt de penningmeester de betalingen af.

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen een energiek team. Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede maandag van de maand bij elkaar in de bestuursvergadering. In de week daarvoor komt het dagelijks bestuur bij elkaar.

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze bestuursfunctie? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons secretariaat: bestuur@osseveld-woudhuis.nl. Wij nemen dan snel contact met je op.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er rondom ’t Fort vergroeningswerkzaamheden plaatsgevonden hebben: tegels er uit, beplanting er in. Deze werkzaamheden vormen een onderdeel om de hitte ’s zomers tegen te gaan. Tegels worden immers warmer dan planten en stralen ook warmte uit nadat de zon is ondergegaan Op de foto een indruk van de beplanting aan de Ontvangst en Linie.

Enig punt van zorg van de Wijkraad:
De voordeuren van de bewoners komen direct op het openbare trottoir uit. Dat was altijd al zo. Ondanks het feit dat je op het trottoir niet mag fietsen, gebeurt dit toch. Nu de fietsers minder ruimte hebben bestaat de kans dat bij bewoners de “vouw uit de broek gefietst wordt” als ze hun woning verlaten. De Wijkraad heeft dit bij de gemeente onder de aandacht gebracht.

Naar aanleiding van diverse klachten over te snel rijdende auto’s heeft de gemeente Apeldoorn rondom de Linie verkeersmaatregelen genomen om de overlast in te dammen.

Aan de Linie, ter hoogte van het winkelcentrum ’t Fort zijn een tweetal verkeersdrempels geplaatst.

Tevens aan dezelfde Linie, parallel aan de spoorlijn Apeldoorn Deventer werd nabij station Apeldoorn Osseveld een barrière geplaatst, die de doorgang voor voertuigen, fietsers en bromfietsers uitgezonderd, onmogelijk maakt.

We zitten allemaal achter onze eigen voordeur, hoe ongezellig!

Gelukkig kunt u bij UP! doorlopend leeftijdsgenoten ontmoeten bij In je Uppie, een telefonisch groepsgesprek.

“Hoe werkt dat dan, zit je met onbekenden in een groepstelefoongesprek?” Ja! En dat werkt wonderbaarlijk goed, zo blijkt uit de gesprekken. Een ieder van ons zit nu min of meer in hetzelfde schuitje, dus het ijs is binnen een mum van tijd gebroken. Er is een gespreksleider én er is een gespreksonderwerp, zoals vriendschap, dankbaarheid of familie. Dus het gesprek gaat bijna vanzelf ergens over. Iedereen kan het.

In je Uppie biedt gezelschap en een moment van verpozing. Ook al zit u in uw eigen huis, u bent er echt even uit. Het onderwerp biedt verdieping en ook aanknopingspunten om te vertellen hoe het nu met u gaat. Lees verder…. 

Lees ook meer informatie in de nieuwsbrief van Up!