Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

 

Wat is afkoppelen?

De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

 

De voordelen van afkoppelen

Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter.

Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?

 

Hoe koppel je af?

Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is.

We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

 

Subsidie

Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater.  Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.

BEKIJK HIER DE AFKOPPELFOLDER (pdf)

Op 3 april werd de het startschot gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de wijken Sprenkelaar, Osseveld Oost en Woudhuis. KPNnetwerk hoopt dit voor het einde van het jaar helemaal rond te hebben. Alle bewoners van de genoemde wijken zullen daar iets van gaan merken: in ieder geval van de aanleg. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u in bijgaand filmpje zien.

Het aansluiten in beeld

Als het goed is hebben alle bewoners van Osseveld-Oost en Woudhuis een brief van KPNnetwerkNL gehad met daarin een persoonlijke code. Hiermee kunt u aangeven, dat u toestemming verleent tot de aanleg van een glasvezelkabel in uw woning.

Deze aanleg is geheel gratis en verplicht u tot niets. U krijgt enkel een aansluiting in uw woning. Mocht u op enig moment besluiten via één van de providers gebruik te willen maken van uw glasvezel dan is de aansluiting al gerealiseerd. Mocht u afzien van de gratis aansluiting nu, maar op een later tijdstip toch besluiten een glasvezel aansluiting in uw woning te willen realiseren, dan is die aanleg niet kosteloos!

Mocht u nog twijfelen of vragen hebben: KPNnetwerkNL staat elke zaterdag op het winkelcentrum ’t Fort. Of raadpleeg www.kpnnetwerk.nl

 

Worden uw vragen niet afdoende beantwoord meldt dat aan de Wijkraad Osseveld-Woudhuis:

Marcel Jongman:marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl

Ferry Sabandar:ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Wie wil meedoen?

In onze wijk is het nodige groen. Dat wordt voornamelijk door de gemeente beheerd. Natuurlijk blijft het niet bij beheer alleen soms moet er vernieuwd worden of krijgt een perceel groen een nieuwe bestemming. In dat geval overlegt de Wijkraad hierover met onze gemeente. Maar, de Wijkraad kan dat uiteraard niet alleen en wil daarom graag uw ideeën horen. Wij vragen jullie om met de Wijkraad mee te denken en ideeën te genereren om de openbare ruimte nog mooier en geschikt te maken voor de toekomst.

Wij denken hierbij aan een revitalisering van het park Woudhuis Oost, en ook aan het oprichten van een z.g. “Tiny Forest” ( mini-bos).

 

Wie wil meedoen kan zich melden bij de Wijkraad:

Ferry Sabandar, mail ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Marcel Jongman, mail marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl

Goede doelen en non-profit organisaties zijn afhankelijk van geld dat ze o.a. via collectes binnenhalen. Maar om ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijk aan uw deur staat, worden de collectes via het vergunningstelsel verspreid over het jaar. De grotere goede doelen die landelijk collecteren worden in een Landelijk Collecterooster opgenomen en ontvangen een vergunning. Kleinere goede doelen en organisaties mogen dan in de vrije periodes daartussen collecteren en mogen daarvoor ook een vergunning aanvragen. Wie u in welke week in Apeldoorn kunt verwachten, vindt u in dit overzicht op de website van het CBF.

In Apeldoorn is het doel om een volledige AED dekking te bereiken. Dat betekent dat er overal binnen 500 meter een AED beschikbaar is. Dat blijkt in Osseveld-Woudhuis nog niet gelukt te zijn. De Wijkraad is in overleg met enkele bedrijven om hun AED te verplaatsen naar de buitenzijde van het gebouw om deze ook toegankelijk te maken buiten bedrijfstijden.

Maar behalve het apparaat zijn er ook mensen nodig die ermee kunnen werken en oproepbaar willen zijn in noodgevallen. Als de nood aan de man is roept een landelijk oproepsysteem omwonenden op, mits zij een certificaat bezitten door een cursus hiervoor gevolgd te hebben. De Wijkraad vraagt zich af hoeveel mensen in onze wijk zo’n certificaat bezitten. Als u dat kenbaar wilt maken aan de Wijkraad verzoeken we u een email te sturen aan bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Op zaterdag 19 januari 2019 werd in aanwezigheid van een groot aantal bewoners van de woonzorggroep Houttuinen Oost en de ouders van Mariëlle van Iperen een nieuw mooi passend bord aan het hek om het park bevestigd.

Op de hoek van de Lupineweg –  Houttuinen Oost wonen 14 wijkbewoners in de Philadelphia Woonzorggroep Houttuinen Oost. Het zijn wijkbewoners met een lichte beperking die met passende begeleiding min of meer zelfstandig verblijven  in 14 appartementen verdeeld over twee gebouwen.

De eerst steen voor dit wooncomplex werd in 2004 gelegd door Mariëlle van Iperen. Zij woonde vanaf de oplevering in 2005 in deze woonzorggroep.

Mariëlle overleed in 2012 helaas veel te vroeg aan kanker. Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de toekomstige functie van het stuk grond tussen de Houttuinen-Oost en de Zutphensestraat. Toen het uiteindelijk duidelijk was dat hier een park zou komen, werden de bewoners van het aangrenzende  wooncomplex betrokken bij de aanleg. Mariëlle maakte nog net mee dat de laatste hand er aan werd gelegd.  De Wijkraad vroeg om voorstellen voor een naam en uit het aantal voorstellen kwam “Het Mariëlle Park” als winnaar uit de bus.

Bij de ingang van het park werd destijds een bord geplaatst, waarop de naam van het park vermeld werd. Dit bord werd helaas vernield en lange tijd was alleen op  kaarten de naam van het park te vinden.

Op initiatief van een wijkbewoner is de Wijkraad gevraagd in hoeverre het mogelijk was een nieuw bord te plaatsen bij de ingang van het park. De Wijkraad heeft dit initiatief opgepakt en besloten de kosten voor de vervaardiging van het bord voor haar rekening te nemen.

Over de Kasteelgracht in de Apeldoornse wijk Woudhuis was de afgelopen jaren veel te doen. Lage waterpeilen, rietgroei, woekerende waterplanten en stankoverlast zorgden voor klachten van inwoners. Om gehoor te geven aan de reacties, trokken gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe en de Wijkraad Osseveld-Woudhuis vanaf 2016 samen op. De tussen oktober en februari uitgevoerde werkzaamheden zijn nu afgerond.

De betrokken partijen kwamen na de waterschouw in april 2016 meermaals bij elkaar om de knelpunten te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Om de Kasteelgracht te verbeteren bespraken zij alle opties. De bijeenkomsten leverden scenario’s op die samen zijn uitgewerkt. Van elk scenario zijn de kosten en risico’s in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken of de bewoners zich konden vinden in deze scenario’s.

Maatregelen

Gekozen is voor het vervangen van twee lekkende stuwen waarvan de bodem is voorzien van een leemlaag. Een oppervlakte- en grondwatergemaal (pomp vult het waterniveau aan indien dat nodig is. Daarnaast vindt intensief onderhoud plaats om wildgroei van planten tegen te gaan. Bij de Kasteeltoren is een muurtje geplaatst dat bij hevige regenval voorkomt dat op de parkeerplaats wateroverlast ontstaat. Waar dat kon zijn duurzame materialen gebruikt.

Afkoppelen

Naast knelpunten waren er ook kansen. Zo waren er al plannen om basisschool De Regenboog af te koppelen van de riolering. Dat is in de planning naar voren gehaald, zodat regenwater van het dak en schoolplein nu afwatert naar de Kasteelgracht en het waterpeil daar verhoogt. Bovendien treft de gemeente Apeldoorn voorbereidingen om verhard oppervlak in de Fortlaan en in een deel van de Hovenlaan eenzijdig van de riolering af te koppelen. Komend voorjaar vindt de uitvoering plaats.

Op zaterdag 12 januari komt Radio Apeldoorn op bezoek in onze wijken Osseveld (west en oost) en Woudhuis. De Wijkraad fungeert als gastheer. Tijdens die dag willen we vanuit allerlei invalshoeken aandacht besteden aan allerlei onderwerpen die met onze wijk en de wijkraad te maken hebben.

De uitzending komt vanuit Talma Borgh en start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De uitzending is live. De frequenties waarop de uitzending is te ontvangen kun je vinden op: https://www.rtv-apeldoorn.nl/omroep/frequenties. Luistert u mee? We verblijven de hele dag op de locatie Talma Borgh. Wie het leuk vindt om een kijkje te komen nemen is van harte welkom!

Het programma ziet er als volgt uit:

Van 10.00 tot 12.00 uur: De Wijkraad gaat met een aantal vertegenwoordigers uit “Politiek Apeldoorn” in gesprek over onderwerpen die momenteel (en/of komend jaar) actueel zijn of worden in onze wijken. De voorbereiding op deze onderwerpen is volop gaande. Wie nog wensen of ideeën heeft, kan dat mailen naar info@osseveld-woudhuis.nl.

Van 12.00 tot 13.00 uur: Vanuit de wijk neemt wijkbewoner Hans Driessen deel aan het dialectprogramma Praattafel. Hans heeft zijn leven lang in onze wijk gewoond. Sterker nog, zijn geboortegrond was de kwekerij die destijds was gevestigd op de plek waar nu Talma Borgh staat. Een mooie samenloop van omstandigheden. Toch?!

Van 13.00 tot 16.00 uur. Het middagprogramma, waarin vrijwilligers (vertegenwoordigers van clubs, activiteiten en noem maar op) en bewoners hun zegje mogen komen doen. We nodigen hen uit per e-mail. Maar we kennen natuurlijk niet iedereen persoonlijk. Iedereen die namens wie of wat dan ook uit onze wijk iets wil komen zeggen is van harte welkom! Het is fijn om even vooraf te melden dat je komt door een mail te sturen aan info@osseveld-woudhuis.nl. Mocht je op het laatste moment alsnog besluiten om te komen dan is dat ook prima!

We zien uit naar een mooie dag om onze wijk goed te presenteren.

Van harte welkom en met vriendelijke groet,

Wijkraad Osseveld-Woudhuis.

Bewoners van Osseveld-Woudhuis hebben onlangs een mailing ontvangen van Circulus-Berkel met daarin een nieuwsbrief en een planning van wijzigingen in de inzameling. Deze mailing, verzonden in een grote envelop met het logo van Circulus-Berkel, bevat een adresgebonden planning van de wijzigingen en een persoonlijke code. Nu blijkt dat door een fout in de distributie niet iedereen deze mailing heeft ontvangen. Hoort u daarbij? Lees dan hier wat u het beste kunt doen.

Dit betreft alleen de bewoner van laagbouw in de wijken. Bewoners van hoogbouw ontvangen over een week of 2 een brief over twee wijzigingen:

  1. Introductie recycleservice;
  2. Informatie over de verzamelcontainer voor luiers en incontinentiemateriaal.

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?

Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is.
We onderscheiden twee soorten afkoppel mogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater. Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.